Szkolenie on-line – 08.09.2022 – Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan

26 sierpnia 2022

 • Szambo.online
 • /
 • Wydarzenia
 • /
 • Szkolenie on-line – 08.09.2022 – Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan
szkolenie Wpływ nowelizacji Prawa wodnego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan

Instytut Edukacji Środowiskowej oraz firma Ścieki Polskie zapraszają na bezpłatne szkolenie on-line dotyczące zmian w funkcjonowaniu sektora wod-kan po nowelizacji Prawa wodnego. Podczas spotkania, które odbędzie się 8 września 2022 r. o godz. 10:00, omówione zostaną m.in. nowe obowiązki ewidencyjne, kontrolne i sprawozdawcze w zakresie nieczystości ciekłych oraz nowy katalog kar.

Za sprawą nowelizacji Prawa wodnego, 9 sierpnia 2022 r. wszedł w życie pakiet zmian dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Co istotne, reforma ta przewiduje daleko idące zaostrzenie przepisów dotyczących odbioru nieczystości ciekłych. Przejawem tego będą obligatoryjne kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto, nowelizacja Prawa wodnego przewiduje nieznany dotąd katalog kar dla gmin, które nie wypełniły wymagań określonych w dyrektywie 91/271 dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Wprawdzie większość zmian objętych nowelizacją dotyczy bezpośrednio gmin, to jednak zmiany systemowe mogą w istotny sposób wpłynąć na sytuację przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Otóż, wzmożona kontrola szamb oraz POŚ może doprowadzić do zwiększonego zrzutu nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych. Ponadto, wiele przedsiębiorstw wod-kan samodzielnie prowadzi działalność w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. W rezultacie przedsiębiorstwa te będą musiały dostosować sposób prowadzenia swojej działalności do nowych wymagań (np. w zakresie zezwoleń, czy rozszerzonej sprawozdawczości).

Mając to na uwadze, zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które ma na celu zaprezentować najważniejsze zmiany Prawa wodnego z punktu widzenia przedsiębiorstw działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W trakcie spotkania omówimy:

 • Dyrektywę ściekową i jej wpływ na gospodarkę wod-kan w Polsce
 • Nowelizację Prawa wodnego z 7 lipca 2022 r. w kontekście aglomeracji wodno-ściekowych
 • Nową definicję nieczystości ciekłych
 • Obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych
 • Obowiązki gmin
 • Obowiązki podmiotów odbierających nieczystości ciekłe
 • Wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wod-kan w obliczu nowych przepisów
 • Zmiany w prawie a rozwój firm asenizacyjnych – zakup i dzierżawa pojazdów asenizacyjnych

Na zakończenie szkolenia, w ramach dobrych praktyk, przedstawimy możliwości wykorzystywania narzędzi cyfrowych ułatwiających wypełnienie nowych obowiązków przedsiębiorstw wod-kan:

 • Asenizacja.online – kompleksowe oprogramowanie dedykowane branży asenizacyjnej
 • Zlewnia.online – system monitorowania ścieków dowożonych na stacjach zlewnych

Szkolenie poprowadzi zespół ekspertów, w składzie:

Mikołaj Maśliński

Mikołaj Maśliński

Prawnik, właściciel kancelarii Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne i prezes spółki Maśliński Law & Consulting, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykładowca akademicki.

Paweł Koprowski

Paweł Koprowski

Prezes Instytutu Edukacji Środowiskowej, wójt gminy w latach 2014-18, od kilku lat zajmuje się tematami związanymi z odpadami oraz nieczystościami ciekłymi.

Wojciech Witowski

Wojciech Witowski

CEO i współzałożyciel firmy Ścieki Polskie, wiodącego dostawcy rozwiązań informatycznych dla wszystkich podmiotów biorących udział w obiegu ścieków – od ich wytworzenia, poprzez transport aż do oczyszczenia.

Zgłoś się!

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników oczyszczalni ścieków oraz firm asenizacyjnych.

Spotkanie jest bezpłatne. Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Patroni branżowi

Patron medialny

Patron branżowy

Koordynator szkolenia

Koordynator szkolenia

Martyna Matuszczak

Przeczytaj również