Sprawozdania kwartalne dla firm asenizacyjnych

20 grudnia 2023

Sprawozdania kwartalne dla firm asenizacyjnych

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wywozu nieczystości z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązane do składania sprawozdań kwartalnych. Brak złożenia dokumentu lub złożenie dokumentu, który jest nierzetelny może skutkować karami finansowymi, a także cofnięciem zezwolenia na świadczenie usług na terenie gminy.

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 roku, firmy świadczące usługi asenizacyjne muszą raz na kwartał złożyć szczegółowe sprawozdanie do gminy, w którym wskazują ilość odebranych nieczystości oraz dane właścicieli nieruchomości, z których nieczystości zostały wywiezione. 1 stycznia 2023 roku uległ zmianie zakres danych, które należy uwzględnić w sprawozdaniu.

Do kiedy i gdzie trzeba złożyć sprawozdanie kwartalne?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawozdanie kwartalne jest składane do urzędu miasta bądź gminy, na terenie którego firma asenizacyjna świadczy usługi wywozu nieczystości ciekłych. W przypadku, kiedy firma prowadzi działalność w kilku gminach, jest zobowiązana złożyć sprawozdanie kwartalne w każdej z nich.

  Na złożenie sprawozdania, firma ma czas do końca miesiąca następującego po kwartale, którego ten dokument dotyczy. Sprawozdanie za IV kwartał 2023 roku należy więc złożyć do 31 stycznia 2024 roku.

   

  Wzór sprawozdania kwartalnego

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie określono jednego, obowiązującego wzoru sprawozdania kwartalnego dla firm asenizacyjnych. Od 2019 roku nie ma bowiem podstaw prawnych do wydania wzoru takiego dokumentu.

   Są gminy, które same ustalają wzór sprawozdania. Dostępny jest również szablon, który może być wykorzystywany zarówno przez firmy, jak i samorządy, ale nie jest on oficjalnym i jedynym obowiązującym wzorem sprawozdania kwartalnego.

   Wzór sprawozdania kwartalnego zgodny z aktualnymi założeniami ustawy oraz wymaganiami gmin jest dostępny w systemie asenizacja.online. Oprogramowanie oferowane przez firmę Ścieki Polskie pozwala wypełnić wszystkie obowiązki ustawowe i uniknąć kar za nierzetelne raportowanie usług asenizacyjnych.

   Sprawozdania kwartalne dla firm asenizacyjnych informacje

   Jakie informacje musi zawierać sprawozdanie?

    Zgodnie z art. 9o, ust. 3 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie prawidłowo wypełnione sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe dane dotyczące ilości nieczystości odebranych i dowiezionych do stacji zlewnej, a także dane właścicieli posesji, z których ścieki zostały odebrane.

    W pierwszej części sprawozdania kwartalnego należy podać imię i nazwisko właściciela firmy asenizacyjnej, nazwę firmy, NIP, a także numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w gminie. W kolejnych polach należy podać ilość nieczystości ciekłych odebranych od mieszkańców danej gminy, z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe. Są gminy, które dodatkowo wymagają rozdzielenia nieczystości bytowych na odebrane ze zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

    Kolejna część sprawozdania dotyczy ilości ścieków przekazanych do stacji zlewnej, z podziałem na nieczystości bytowe i przemysłowe. Ponadto należy również wskazać ilość ścieków dowiezionych z aglomeracji i spoza aglomeracji.

    W dalszej części sprawozdania należy zawrzeć wyjaśnienie dotyczące różnicy między ilością nieczystości ciekłych odebranych a ilością nieczystości przekazanych do stacji zlewnych, jeżeli taka różnica wystąpiła.

    W ostatniej części sprawozdania, firma asenizacyjna przekazuje informację o liczbie właścicieli, od których zostały pobrane ścieki. W tej części należy również podać adresy posesji, z których odebrano nieczystości ciekłe.

    Sprawozdanie kwartalne należy podpisać i złożyć do właściwego miejscowo urzędu miasta bądź gminy.

    Zgodnie z art. 9o, ust. 4 do sprawozdania kwartalnego należy załączyć wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości, z którymi zostały zawarte umowy na wywóz nieczystości w okresie, którego dotyczy sprawozdanie. Ponadto należy wskazać właścicieli nieruchomości, z którymi rozwiązano umowę lub uległa ona wygaszeniu.

    Czym są aglomeracje?

    Firmy asenizacyjne w sprawozdaniu kwartalnym muszą wskazać ilość ścieków pochodzących z terenu aglomeracji. Czym jest aglomeracja? Jak wskazuje Ustawa Prawo Wodne, jest to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków.

    Granice aglomeracji wyznacza rada gminy, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

     

    Sankcje za brak sprawozdania

     W przypadku braku sprawozdania kwartalnego, gmina ma obowiązek, w przeciągu 90 dni, wezwać właściciela firmy asenizacyjnej do złożenia zaległego dokumentu. Firma ma na to 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

     W przypadku dalszego braku złożenia sprawozdania, urząd miast bądź gminy ma prawo cofnąć zezwolenie na świadczenie usług wywozu nieczystości na terenie gminy.

     Ponadto, za niezłożenie sprawozdania kwartalnego grożą kary finansowe:

     • od 200 zł do 500 zł – jeśli sprawozdanie będzie nierzetelne, ale zostanie poprawione w przeciągu 14 dni po otrzymaniu wezwania
     • od 500 zł do 5000 zł – jeśli sprawozdanie będzie nierzetelne, a właściciel firmy nie zastosuje się do wezwania i uzupełnienia lub korekty sprawozdania
     • 300 zł – za każdy dzień opóźnienia, jeśli sprawozdanie zostanie złożone po terminie, nie dłuższym jednak niż 90 dni.
     Sprawozdania kwartalne dla firm asenizacyjnych sankcje

     Jak zrealizować nowe obowiązki wykorzystując nowe technologie?

      Nowe obowiązki sprawozdawcze nałożone na firmy prowadzące działalność w zakresie wywozu nieczystości mogą wywołać chaos. Ilość danych, które należy gromadzić i regularnie przekazywać do urzędu miasta bądź gminy jest tak obszerna i szczegółowa, że przygotowanie rzetelnego sprawozdania kwartalnego może stanowić duże wyzwanie.

      Z pomocą firmom asenizacyjnym przychodzi nowoczesna technologia. Firma Ścieki Polskie oferuje oprogramowanie asenizacja.online, które służy do kompleksowego zarządzania firmą asenizacyjną, w tym również pomaga wypełnić wszystkie obowiązki ustawowe. Przygotowanie sprawozdania kwartalnego w systemie jest w pełni zautomatyzowane i trwa zaledwie kilka sekund.

      asenizacja online logotyp

      Sprawdź, jak wiele korzyści daje oprogramowanie asenizacja.online.

      Oszczędzaj czas i pieniądze.

      Przeczytaj również