Nasze oprogramowanie w europejskim projekcie

4 października 2023

LIFE Pilica spotkanie robocze

Z dumą informujemy, że dołączyliśmy do europejskiego Programu LIFE Pilica, którego celem jest poprawa jakości wód powierzchniowych zlewni rzeki Pilicy. Nasze oprogramowanie zostanie wdrożone w 15 gminach z obszaru zlewni Pilicy, co pomoże samorządom szybko zlokalizować źródła zanieczyszczenia środowiska – nieszczelne szamba i nielegalne wywozy.

LIFE Pilica to projekt interdyscyplinarny finansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego głównym celem jest poprawa jakości wód w zlewni rzeki Pilicy oraz zwiększenie ich retencji poprzez wspieranie wdrażania Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły. Program jest realizowany na obszarze 93 gmin położonych w pięciu województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim i świętokrzyskim.

Projekt obejmuje  kilka obszarów tematycznych: “Zarządzanie zasobami wodnymi”, “Adaptacja miast do zmian klimatu”, “Ograniczenie presji rolniczej”, “Przywracanie drożności cieków i odtwarzanie starorzeczy”, “Budowanie potencjału dla wspierania wdrożenia”, “Monitoring wpływu projektu na środowisko i rozwój regionu”, a także “Ograniczenie presji z gospodarki wodno-kanalizacyjnej”.

 

Monitoring Ścieki Polskie dla gmin

  To właśnie ten ostatni obszar – “Ograniczenie presji z gospodarki wodno-kanalizacyjnej” jest tym, w którym uczestniczymy. Jego celem jest wsparcie gmin położonych w obszarze zlewni rzeki Pilicy w zakupie abonamentu systemu Monitoring Ścieki Polskie. Oprogramowanie to służy do ewidencjonowania, kontroli i prowadzenia sprawozdawczości z eksploatacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

  W poniedziałek, 2 października 2023 roku w Łodzi odbyło się spotkanie z samorządowcami z piętnastu gmin, które w pierwszej kolejności skorzystają z naszej aplikacji. W planach zadania jest rozszerzenie wsparcia na kolejne gminy zainteresowane oprogramowaniem do zarządzania nieczystościami ciekłymi.

  W ramach naszego działania dostarczymy system monitoringu i zarządzania obiegiem ścieków dowożonych. Dodatkowo, tam, gdzie będzie to niezbędne, dostosujemy system sterowania stacji zlewnych do agregowania danych dotyczących zrzutów nieczystości.

  Gminy  położone w zlewni Pilicy w większości mają charakter wiejski i są trudne do skanalizowania. Wiele gospodarstw domowych posiada zbiorniki bezodpływowe albo przydomowe oczyszczalnie ścieków a gminy mają problemy  z kontrolowaniem legalnego wywozu nieczystości. Wśród przyczyn, które opóźniają uszczelnienie systemu wywozu ścieków, gminy wskazują braki kadrowe w urzędach, czy brak straży miejskiej, która mogłaby kontrolować gospodarstwa domowe i nakładać mandaty.

   

  Efektywne zarządzanie obiegiem ścieków

   Oprogramowanie Monitoring Ścieki Polskie, które zostanie wdrożone w wybranych gminach odpowie na problemy związane z brakami kadrowymi, a także nierzetelnością firm odbierających nieczystości. 

   Pozwoli także na efektywne i łatwe wypełnienie obowiązku ustawowego w zakresie ewidencji i kontroli szamb. System zautomatyzuje pracę w zakresie komunikacji z mieszkańcami oraz sporządzania sprawozdań przez gminy. 

   Zastosowanie cyfrowych rozwiązań pozwala na szybkie wyznaczenie tych obszarów gminy, które wymagają poprawy w zakresie zarządzania gospodarką ściekową. Cyfrowe aplikacje dostarczają rzetelnych informacji, dzięki czemu planowanie inwestycji staje się łatwiejsze i bardziej efektywne. 

   Takie działania mogą stanowić dobrą podstawę do budowy zintegrowanego systemu zarządzania oczyszczalniami ścieków w zlewni. Dzięki innowacyjnym i cyfrowym rozwiązaniom sąsiadujące ze sobą oczyszczalnie będą mogły efektywnie współpracować w zakresie wymiennego przyjmowania nieczystości ciekłych. Ograniczy to występowanie nierównomierności w zakresie jakości ścieków, szczególnie w przypadku nawałnic.  

   Przeczytaj również